r.

Historia Oddziału

Ce­lem po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy w za­kła­dach pra­cy na te­re­nie daw­ne­go wo­je­wódz­twa tar­now­skie­go, po­wsta­ła idea utwo­rze­nia or­ga­ni­za­cji któ­ra by zrze­sza­ła pra­cow­ni­ków służ­by bhp z te­re­nu wo­je­wódz­twa. Na po­cząt­ku roku 1993 pan Sta­ni­sław Kwa­śny pod­jął się nie­ła­twe­go za­da­nia utwo­rze­nia Od­dzia­łu OSPS­BiHP w Tar­no­wie. Z udzia­łem Kie­row­ni­ka Biu­ra Te­re­no­we­go Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy pana Ta­de­usza Śli­wy oraz pra­cow­ni­ków służ­by bhp klu­czo­wych za­kła­dów pra­cy wo­je­wódz­twa: Za­kła­dów Azo­to­wych w Tar­no­wie
i Fir­my Opo­niar­skiej w Dę­bi­cy,, od­by­ło się w dniu 16 czerw­ca 1993 r. pierw­sze spo­tka­nie gru­py ini­cja­tyw­nej,, któ­ra za cel po­sta­wi­ła so­bie utwo­rze­nie i za­re­je­stro­wa­nie Od­dzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia. W pierw­szym spo­tka­niu gru­py ini­cja­tyw­nej uczest­ni­czy­ło 22 pra­cow­ni­ków służ­by bhp, na któ­rym wy­ło­nio­no Ze­spół do przy­go­to­wa­nia ze­bra­nia wy­bor­cze­go Od­dzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia w Tar­no­wie. Spo­tka­nie od­by­ło się z udzia­łem dzien­ni­ka­rzy "Ga­ze­ty Wy­bor­czej" i "Tar­now­skich Azo­tów".

Pierw­sze Wy­bo­ry Od­dzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia w Tar­no­wie od­by­ły się dniu 30.06.1993r. w wy­ni­ku któ­rych Pre­ze­sem zo­stał wy­bra­ny pan Jó­zef Ska­wi­na.

W dniu 03.02.1998 roku Od­dział uzy­skał wpis do ewi­den­cji pla­có­wek nie­pu­blicz­nych kształ­ce­nia usta­wicz­ne­go na pro­wa­dze­nia szko­leń z dzie­dzi­ny bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy. Na­to­miast dniu 3 grud­nia 1999 r. Od­dział zo­stał wpi­sa­ny przez Sąd Okrę­go­wy w Tar­no­wie Wy­dział I-Cy­wil­ny do Re­je­stru Sto­wa­rzy­szeń w Dzia­le A.Ns Rej.St 13/99 O /w Tar­no­wie i uzy­skał oso­bo­wość praw­ną.

W ko­lej­ny­mi Pre­ze­sa­mi Od­dzia­łu wy­bra­ni zo­sta­li:
Pan Le­szek Szcze­pa­nik - peł­nił funk­cję przez dwie ka­den­cje od: 22.10.1997 r. do 08.09.2005 r.
Pan Jó­zef Ku­piec - peł­nił funk­cje od 09.09.2005 r.

In­for­ma­cje na te­mat obec­ne­go skła­du za­rzą­du wy­bra­ne­go na ze­bra­niu spra­woz­daw­czo­-wy­bor­czym w dniu 18 wrze­śnia 2009 r. moż­na prze­czy­tać w dzia­le Za­rząd .

Za­rząd dla swo­ich człon­ków or­ga­ni­zu­je spo­tka­nia szko­le­nio­we do­ty­czą­ce:: oce­ny ry­zy­ka za­wo­do­we­go na sta­no­wi­skach pra­cy,, sub­stan­cji che­micz­nych, po­mia­rów czyn­ni­ków szko­dli­wych i uciąż­li­wych wy­stę­pu­ją­cych w śro­do­wi­sku pra­cy, za­gro­żeń bio­lo­gicz­nych, środ­ków ochro­ny in­dy­wi­du­al­nej, udzie­la­nie pierw­szej po­mo­cy itp. Or­ga­ni­zo­wa­ne są rów­nież im­pre­zy in­te­gra­cyj­ne: spo­tka­nia opłat­ko­we, im­pre­zy tu­ry­stycz­no- kra­jo­znaw­cze: np Oj­cow­ski Park Na­ro­do­wy, Pu­sty­nia Błę­dow­ska, Lwów, Au­gu­stów, Wil­no, Biesz­cza­dy itd.

Od­dział pro­wa­dzi róż­ne­go ro­dza­ju szko­le­nia z za­kre­su bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy, szko­le­nie kur­so­we dla kie­row­ców wóz­ków jez­dnio­wych z na­pę­dem sil­ni­ko­wym, pro­wa­dzi do­radz­two z dzie­dzi­ny bez­pie­czeń­stwa i hi­gie­ny pra­cy oraz do­ko­nu­je oce­ny ry­zy­ka za­wo­do­we­go na sta­no­wi­skach pra­cy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8  NIP 993-01-81-992  REGON 851761875